ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลของ บริษัท เอ็นดู แอนด์ โค จำกัด (ซึ่งต่อไป จะเรียกว่า “บริษัท”) เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ (“www.ma5.app”) ถือว่าท่านได้ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดดังต่อไปนี้

ข้อจำกัดความรับผิด

  • ข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้บริการตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่บน เว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่บริษัทได้พยายามจัดหามาด้วยความระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่ง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า บริษัทได้รับรองโดย ชัดเจนหรือโดยปริยายว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซค์ทั้งหมดดังกล่าวนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และน่าเชื่อถือแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ข้อมูลของบริษัทในเว็บไซต์นี้
  • เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) บริษัทจึง ไม่มี ข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใด และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความ คิดเห็นใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอ เนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น การที่เนื้อหานั้นปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทเห็นพ้อง หรือยอมรับบทวิเคราะห์ คำแนะนำหรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความที่แสดงไว้ชัดแจ้ง เป็นอย่างอื่น
  • ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจ โดยบริษัทให้ทำการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ใดๆ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่ อย่างใด บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนซึ่งใช้ข้อมูลที่ ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นพื้นฐาน ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำ หรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ บริษัท และพนักงานของบริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มี ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

สิทธิในการเข้าถึง

  • บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใดๆ นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจาก เลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  • บริษัทเป็นเจ้าของโดยถูกต้องและสมบูรณ์ตามกูฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในเว็บไซค์นี้ทั้งหมด และ หมายรวมถึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และห้ามมิให้บุคคล ใดกระทำการละเมิดโดยการลอกเลียน การทำซ้ำ จำหน่ายจ่ายแจกหรือนำไปตีพิมพ์ และ/หรือทำ การโฆษณาด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเสียก่อน หากผู้ใดทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในความเป็น เจ้าของ และสิทธิใดๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกูฏหมายุทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะทำการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ บุคคลดังกล่าวได้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

  • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซด์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เท่านั้น บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าลักษณะใด กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซค์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

กฎหมายที่บังคับใช้

  • กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

 

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

ผู้ให้บริการจะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ กรณีดังต่อไปนี้

1.ผู้ให้บริการไม่สามารถส่งมอบแพ็คเกจการบริการตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1) กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ผู้ใช้บริการใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของผู้ใช้บริการ

2) กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ผู้ใช้บริการโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ

 

นโยบายการยกเลิก (Cancellation Policy)

ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว


ช่องทางติดต่อ (Contact Support)

บริษัท เอ็นดูแอนด์โค จำกัด (N DO & CO CO., LTD.) เลขทะเบียน 0105563132829
ที่ตั้ง 23/51-53 รอยัลซิตี้อเวนิว ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

LINE @ma5bot
https://lin.ee/0OinA7X

Facebook
https://www.facebook.com/ma5bot

โทร 080-216-1766 เวลา 10:00 – 18:00